header-photo

Publikacje

Mój profil i cytowania można zobaczyć m.in. na Google Scholar
Mój profil na Research Gate i na Academia.edu
Publiczny profil ORCID

Publiczny profil ORCID

2018

2017

 • Tomasz Stryjek, Joanna Konieczna-Sałamatin, Kamila Zacharuk, Ukraińcy o historii, kulturze i stosunkach polsko-ukraińskich, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2017.
 • Joanna Konieczna-Sałamatin, W poszukiwaniu miliona Ukraińców, "Więź" nr 3(669) / 2017, s. 78–91.
 • Maryna Goncharenko, Joanna Konieczna-Sałamatin, Diagnoza warunków rozwoju lokalnego: Szumska skonsolidowana terytorialna gromada. Ekspetyza przygotowana w ramach programu DOBRE. Sierpień 2017. W internecie jest dostępna jej wersja ukrańska.

2016

 • Joanna Konieczna-Sałamatin, Kateryna Pryshchepa, Wolontariat na Ukrainie - gwarancja zmian ustrojowych, czy wpadanie w stare pułapki?, "Studia Polityczne" nr 3(43) / 2016, s. 201–227.
 • Joanna Konieczna-Sałamatin, Kontakty polsko-ukraińskie a zmiany wzajemnego postrzegania Polaków i Ukraińców, "Państwo i Społeczeństwo", nr 1/2016, s. 75–96.
 • Rafał Trzciński, Jędrzej Stasiowski, Joanna Konieczna-Sałamatin, Paulina Skórska, Stanisław Bienias i Alicja Weremiuk, Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na zatrudnienie. Ocena Skutków Regulacji ex post ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20 października 1994 roku (Dz.U. 1994 Nr 123 poz. 600 z późn. zm.), Raport końcowy projektu badawczego, Warszawa 2016.

2015

 • Joanna Konieczna-Sałamatin, Polacy i Ukraińcy – Wzajemne postrzeganie w trudnych czasach, w: T. Horbowski i P. Kosiewski (red.), Polityka bezpieczeństwa. Polska. Ukraina. Fundacja im. Stefana Batorego: Warszawa 2015, s. 137–153 (jest dostępna również wersja ukraińska)
 • Joanna Konieczna-Sałamatin, Partia „Trudno Powiedzieć" na Ukrainie. Co o ukraińskim społeczeństwie mówi uchylanie się od odpowiedzi w badaniach sondażowych, "Kultura i Społeczeństwo" nr 2/2015, s. 199–213.
 • Mikołaj Jasiński, Albert Izdebski, Tomasz Zając, Joanna Konieczna-Sałamatin, Marek Styczeń, Marek Bożykowski, Marcin Dwórznik i Ewa Giermanowska, Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • Joanna Konieczna-Sałamatin (red.), Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Raport z badań 2014-2015. Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz, Warszawa.

2014

2013

 • Ukrainisation of Urbanisation - Sociology of the City in the Ukrainie, Aspen Review Central Europe, nr 4/2013, s. 105-108
 • Ukrainizacja urbanizacji - socjologia miasta na Ukrainie, Aspen Review Central Europe, nr 3/2013, s. 119-123.
 • Joanna Fomina, Joanna Konieczna-Sałamatin, Jacek Kucharczyk, Łukasz Wenerski, Polska–Ukraina, Polacy–Ukraińcy. Spojrzenie przez granicę, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa. (publikacja ma również ukraińską wersję językową);
 • Bogna Gawrońska-Nowak, Joanna Konieczna-Sałamatin, Szara strefa, w: Rynek pracy wobez zmian demograficznych, Zeszyty Demograficzne nr 1/2013, s. 199-215.

2012

 • Dzieci jako czynnik szczęścia rodzinnego. Polacy na tle Europejczyków ze Wschodu i Zachodu., w: A.Jasińska-Kania (red.), Wartości i zmiany. Przemiany wartości Polaków w jednoczącej się Europie, Warszawa, Wyd. Naukowe Scholar.

2011

2009

 • Czy dzieci są radością ojców i utrapieniem matek, w: Małgorzata Sikorska (red.),Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością, Wyd. UW, Warszawa.
 • Zmiany w politykach wizowych jako efekt członkostwa w Schengen – rozdział 4 raportu Zmiany w polityce wizowej państw Unii Europejskiej. Raport z monitoringu, wyd. Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa. Raport wydany w języku polskimangielskim.
 • Podlaska mapa zawodów i kwalifikacji. Analiza popytu i podaży pracy w województwie podlaskim w ujęciu regionalnym i lokalnym, Raport z badania napisany wspólnie z Adamem Gendźwiłłem i Agatą Stasik, Wyd. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Białystok. (dostępne w wersji papierowej – pełnej i skróconej – oraz on-line, również w wersji pełnejskróconej).
 • Strategie Przetrwania. Integracja imigrantów z Ukrainy na Polskim rynku pracy. Raport ze zogniskowanych wywiadów grupowych. Publikacja on-line na stronach Instytutu Spraw Publicznych.
 • Ignacy Jóźwiak, Joanna Konieczna-Sałamatin, Michał Tudorowski, Bez cudzoziemców bylibyśmy ubożsi. Wizerunek cudzoziemców na łamach polskiej prasy, Publikacja on-line na stronach Instytutu Spraw Publicznych.
 • Третий сектор – потенциал для демократизации Беларуси. w: Владислав Величко (ред.), Третий сектор Беларуси – потенциал для перемен. Минск 2009 (w języku rosyjskim i białoruskim – publikacja dostępna w wersji papierowej oraz on-line)

2008

 • Szkoła etnocentryzmu? w: Polski raport Social Watch 2008. Czas na prawa, Wyd. Karat Coalition, Warszawa
 • Polska spółdzielczość na progu XXI wieku: zasoby oraz wybrane funkcje społeczno-ekonomiczne, (z S. Nałęczem) „Spółdzielczy kwartalnik naukowy” nr 1 (93) 2008, str. 9-52.
 • Sektor spółdzielczy – główny pracodawca gospodarki społecznej w Polsce (z S. Nałęczem), w: Sławomir Nałęcz (red.) Gospodarka społeczna w Polsce, wyd. Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2008, str. 42-87
 • Małgorzata Knauff, Joanna Konieczna, Magdalena Rokicka, Mateusz Walewski, Mobilność polskich naukowców, (współautor). Raport wydany przez Fundację Nauki Polskiej. Warszawa.
 • Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce, (współautor). Raport wydany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy. Warszawa.

2007

 • Białoruś 2005 - próba diagnozy społecznej, w: Jacek Borkowicz, Jacek Cichocki, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (red.), Okręt Koszykowa, PWN, Warszawa.
 • In anticamera sau după uşa Europei? (W przedsionku, czy za drzwiami Europy? - w języku rumuńskim) - economic weekly "ECO", Moldova, 14.03.2007
 • Wirtualny europejski wybór Ukrainy? w: Bogumiła Berdychowska, Ola Hnatiuk (red.), Polska. Ukraina. Osadczuk, Wyd. UMCS, Lublin.

2006